top of page

ЗА

НАС

Радваме се да ви представим църква “Ново Поколение.”
Нашите главни цели са да обичаме Бога и хората, както и да бъдем място, на което всеки да се чувства у дома си. Ние сме се посветили да изграждаме Царството на нашия Господ Исус Христос и да носим надежда на всеки, който се намира в трудни и непреодолими обстоятелства. 
Ще се радваме да ни посетите и да ви послужим!

В КАКВО ВЯРВАМЕ

Вярваме в триединен Бог, Който е вечен, съвършен и непроменим. Той ни се разкрива в три лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Бог е Творецът на всичко видимо и невидимо.

Битие 14:19

Исая 40:28

2 Коринтяни 13:14

Приемаме Библията, Божието Слово, за най–висш авторитет, който определя основите на нашата вяра, ценностна система и поведение.

Йоан 1:1

Евреи 4:12

Вярваме, че всеки човек се ражда грешен. Грехът е наследство от отделянето на човека от Бога в лицето на Адам и Ева. Грехът води до неспособността на човека да общува с Бога, да Го познава и да живее вечно.

1 Йоан 1:8

Римляни 5:12

Consulting

Вярваме, че цялото човечество е изгубило истинския смисъл на съществуванието си поради греха. По тази причина всеки човек се нуждае от ново начало в живота си. Това е възможно единствено чрез вяра в изкупителното дело на Исус Христос и променящото действие на Святия Дух.

Деяние 4:12

Римляни 10:10

Тит 3:5-7

БОГ

БИБЛИЯТА

ГРЯХ

СПАСЕНИЕ

ИСУС ХРИСТОС

Вярваме, че Исус Христос е съвършен Бог и съвършен човек. Той е единственият път за спасение на човешката душа и за познание на Бога. В Негово лице имаме прощение на греховете си, изкупление от смърт и възвръщане към нашия Отец и Създател - Бог. Всичко това стана възможно чрез Неговата смърт и възкресение.

Йоан 14:6

1 Коринтяни 1:10

ЖИВОТ

СЛЕД СМЪРТТА

Всеки човек умира физически, но не всеки човек преживява духовна смърт. Тези, които не са повярвали в Исус Христос и са отказали да приемат Божията любов, проявена чрез живота, смъртта и възкресението на Исус Христос, ще бъдат отделени от Бога в място на вечни мъки, наречено ад. Това е духовната смърт. А повярвалите в Исус Христос, ще бъдат възкресени и ще се завърнат на обновената земя, където завинаги ще живеят със своя Господ и Създател.

Матей 25:46

Марк 16:16

Лука 12:5

Йоан 3:36

Откровение 20:13

БРАК

Consulting

Ние вярваме, че всеки брак е свещен завет пред Бога между един мъж и една жена. Ние следваме наставлението на Божието Слово, което казва: „Това, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.“ Това ни насочва да вярваме, че брачният съюз продължава, докато смъртта го прекъсне. Вярваме, че в брака Бог е определил ние да открием и преживеем истинския смисъл на интимност, единение, жертвоготовност и пълнота.

Битие 2:24

Еклесиаст 4:9

Евреи 13:4

ДЪРЖАВНА

ВЛАСТ

Ние вярваме, че всяка форма на държавна власт – законодателна, изпълнителна и съдебна, осъществявана непосредствено или чрез държавните органи, е от Бога. Дължим им уважение и се молим за тях. В същото време висш авторитет за нас е Бог, Неговото Слово и личната ни съвест.

Деяния 5:29

Римляни 13:1

ЦЪРКВАТА

Църквата се роди след възкресението на Исус Христос при изливането на Святия Дух в деня на Петдесятница. Църквата е представителството на Бога на земята и носител на просветление и знание за Бога, отнасящо се към всяка област от живота.

В глобален аспект Църквата се състои от всеки новороден вярващ в Исус Христос. В местен аспект Църквата е изразена чрез многообразни местни църковни общности. През двете хилядолетия на нейното съществуване са се оформили три главни направления – католицизъм, православие и протестантство. Ние оценяваме ролята и мястото на всяко от тях за разпространяването на Евангелието и християнските ценности и морал.

1 Коринтяни 12:13-14

Ефесяни 3:21

Колосяни 1:18

РОЛЯТА НА

ВЯРВАЩИЯ-ХРИСТИЯНИН

Ние вярваме, че основната цел на вярващия е да се уподобява на Христос, като по този начин Го разкрива пред света. Вярващият не трябва да се изолира, а да съдейства за изграждането на едно общество, базирано на християнските ценности, морал и възгледи. 

Матей 5:13-14

Матей 28:19 

Римляни 8:29

  • FACEBOOK
  • INSTAGRAM
  • YOUTUBE
  • SPOTIFY
bottom of page